Przełącznik Nav
Mój koszyk

Mini Cart

Dotacje i Granty

DOTACJE I GRANTY PRZYZNANE FIRMIE MEBWAY


ROK 2023

Powierzenie grantu 1N/2022 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Firma Mebway otrzymała dotacje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów branży meblarskiej, techniki multimedialne na rynek USA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

Całkowita wartość Grantu wynosi maksymalnie 150 000.00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

Data podpisania umowy: 2023.04.03

ROK 2022

Powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Firma Mebway realizuje projekt „Rozwój działalności poprzez wejście na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej” współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Celem projektu jest jest rozwój eksportu firmy.

Kwota przyznanego dofinansowania 650.854,41 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery 41/100 zł)

  • Umowa nr POPW.01.02.00-06-0071/22-00
  • Data podpisania umowy: 2022.11.21