REGULAMIN MARKETPLACE

REGULAMIN MEBWAY MARKETPLACE

https://mebway.pl , https://mebway.com
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego https://mebway.pl, https://mebway.com.
 2. Definicje:

  • Administrator – Kamil Gałdzicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MebWay Kamil Gałdzicki” z zakładem głównym pod adresem: ul. Fabryczna 2/3.6, 20-301 Lublin, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7132879636, REGON: 142965954;
  • Marketplace – funkcjonalność dostępna w Serwisie, na podstronie https://mebway.pl/b2bmarketplace/supplier/account/ lub https://mebway.com/b2bmarketplace/supplier/account/, za pośrednictwem której Administrator świadczy usługi określone w niniejszym Regulaminie;
  • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://mebway.pl lub https://mebway.com, obejmujący w szczególności Sklep internetowy oraz Marketplace;
  • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące – także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z bezpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i za pośrednictwem Serwisu zawiera umowę z Przedsiębiorcą lub kilkoma Przedsiębiorcami;
  • Przedsiębiorca – użytkownik serwisu, który na podstawie Umowy zawartej z Administratorem oferuje swoje usługi, produkty Kupującym za pośrednictwem Marketplace;
  • Ocena i Komentarz – punktowa (Ocena) bądź opisowa (Komentarz) wypowiedź Kupującego, zawierająca jego subiektywną opinię w odniesieniu do Oferty, z której skorzystał;
  • Oferta – informacja zamieszczona na Marketplace przez Przedsiębiorcę, stanowiąca ofertę zawarcia umowy z Kupującym;
  • Formularz rejestracyjny – kwestionariusz dostępny w Marketplace, umożliwiający założenie Konta przez Przedsiębiorcę;
  • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (adresem e-mail) i hasłem podanym przez Przedsiębiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane o transakcjach Przedsiębiorcy i umieszczanych przez niego ofertach;
  • Subkonto – dodatkowe konto pracownika Przedsiębiorcy, połączone z Kontem Przedsiębiorcy;
  • System Meblowy (meble modułowe) - zestaw samodzielnych elementów zaprojektowanych i wyprodukowanych w taki sposób aby umożliwiały tworzenie gotowych kompletów meblowych. Elementy systemu można łączyć w dowolny sposób. Pełnią funkcję praktyczną i estetyczną zarówno razem jako całość, jak i osobno;
  • Koszyk – narzędzie elektroniczne pozwalające na zarządzanie rezerwowanymi Ofertami;
  • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), dotycząca usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Marketplace – zawierana pomiędzy Administratorem i Przedsiębiorcą, na czas nieokreślony, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie; Umowa jest zawierana w formie elektronicznej poprzez akceptację Regulaminu przez Przedsiębiorcę;
  • Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), określający zasady korzystania z Marketplace.
 3. Usługi jakie Administrator świadczy w ramach Marketplace:
  • gromadzenie danych Przedsiębiorców,
  • umożliwienie Przedsiębiorcom zamieszczania Ofert,
  • umożliwienie Przedsiębiorcom opcji zawarcia umowy sprzedaży lub o świadczenie usług pomiędzy Przedsiębiorcą a Kupującym, który odpowie na jego Ofertę,
  • umożliwienie korzystania z innych funkcji dostępnych w Marketplace. Administrator świadczy swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 4. Administrator świadczy swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 5. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego https://mebway.pl, https://mebway.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 2. Każde działanie Przedsiębiorcy powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych Przedsiębiorców i Kupujących korzystających z Marketplace.
 3. Podczas korzystania z Marketplace obowiązkiem Przedsiębiorcy jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Zabronione jest również udostępnianie swojego Konta innym Przedsiębiorcom i osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych Przedsiębiorców.
 4. Podczas korzystania z Marketplace obowiązkiem Przedsiębiorcy jest zweryfikowanie iż podane dane przez pracownika Przedsiębiorcy są prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązać pracownika do ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych. Zabronione jest również udostępnianie przez pracownika Przedsiębiorcy swojego Subkonta innym pracownikom i osobom trzecim, jak również korzystanie z Subkont należących do innych pracowników Przedsiębiorcy.
 5. Zabronione jest umieszczanie w Marketplace danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich - bez zgody tych osób.
 6. Każdy Przedsiębiorca jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Marketplace, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych na stronie Marketplace, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 7. Hasło pozwalające Przedsiębiorcy logować się na stronie Marketplace jest prywatne i poufne.
 8. Wszelkie wymiany haseł pomiędzy Przedsiębiorcami są zabronione.
 9. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 10. Za pośrednictwem adresu e-mail: marketplace@mebway.pl lub marketplace@mebway.com można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 11. Do korzystania z Marketplace niezbędne jest urządzenie komputerowe lub mobilne, z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
§3. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Korzystanie z Marketplace jest całkowicie dobrowolne. Samo założenie Konta bez korzystania z dodatkowych funkcji nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.
 2. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości Marketplace, konieczne jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie jego warunków.
 3. Rejestracja Przedsiębiorców w Marketplace przebiega poprzez Formularz rejestracyjny, za pośrednictwem którego Przedsiębiorca podaje niezbędne dane, ustanawia hasło chroniące Konto, a następnie potwierdza rejestrację odpowiednim przyciskiem - po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 4. Umowa Przedsiębiorcy z Administratorem w zakresie prowadzenia Konta jest zawierana na czas nieokreślony.
 5. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym Przedsiębiorca potwierdzi (kliknie) w link aktywacyjny, wysłany na podany przez niego podczas dokonywania zgłoszenia adres email, służący do potwierdzenia rejestracji w Marketplace. Od momentu kliknięcia w link aktywacyjny Przedsiębiorca uzyskuje dostęp do swojego Konta.
 6. Administrator ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z Przedsiębiorcą, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. O wypowiedzeniu Umowy Przedsiębiorca zostanie poinformowany wiadomością elektroniczną email, wysłaną na adres podany podczas rejestracji.
 7. Przedsiębiorca może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zawartą z Administratorem, poprzez wysłanie wiadomości o rezygnacji na adres: ul. Fabryczna 2/3.6, 20-301 Lublin lub na adres e-mail: marketplace@mebway.pl lub marketplace@mebway.com, lub poprzez usunięcie swoich danych z Marketplace, za pomocą odpowiedniego pola (przycisku) umożliwiającego usunięcie Konta.
 8. Przedsiębiorca, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Przedsiębiorcy podany podczas rejestracji. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Przedsiębiorca nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu lub normy powszechnie obowiązującego prawa, a także w przypadku ciężkich naruszeń prawa (w szczególności niewywiązywania się ze zobowiązań wobec Kupujących), Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Administrator może wedle swojego uznania usnąć lub zablokować także Konto Przedsiębiorcy, którego średnia ocena wynosi mniej niż 3 gwiazdki (przy minimalnej liczbie ocen równej 5).
 10. Założenie nowego Konta przez Przedsiębiorcę, którego Konto zostało usunięte, wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.
 11. W przypadku używania przez Przedsiębiorcę słów powszechnie uznanych za obraźliwe bądź naruszających dobra osobiste innych Przedsiębiorców (w tym poprzez umieszczanie fałszywych Ocen lub Komentarzy), Administrator skieruje do tego Przedsiębiorcy ostrzeżenie. W przypadku kolejnych tego typu naruszeń ze strony Przedsiębiorcy po skierowaniu do niego ostrzeżenia przez Administratora, Konto Przedsiębiorcy może zostać zablokowane.
 12. Zabrania się dodawania Ocen i Komentarzy przez Przedsiębiorców, którzy są właścicielami danych Ofert, a także ich pracowników i podmiotów z nimi związanych. Zakazane jest również dodawanie Komentarzy, które mają na celu zwiększenie pozycji lub wizerunku Przedsiębiorcy danej Oferty w sposób nieuczciwy.
 13. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Marketplace, Przedsiębiorcy przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.
§4. FUNKCJONALNOŚĆ MARKETPLACE
 1. Podstawową funkcją Marketplace dostępną dla wszystkich Przedsiębiorców jest umieszczanie Ofert usług i produktów, stanowiących zaproszenie do zawarcia umowy dla Kupujących.
 2. Marketplace jest przeznaczony dla Przedsiębiorców zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:
  • sprzedażą mebli (Sklepy, Hurtownicy, Dystrybutorzy i Importerzy),
  • produkcją mebli (Producenci),
  • projektowaniem wnętrz (Projektanci),
  • projektowaniem budynków (Architekci)
  • montowaniem mebli zakupionych u innych Przedsiębiorców lub bezpośrednio u Administratora (Monterzy).

  Oferty dotyczące innych usług mogą być przez Administratora usuwane bez ostrzeżenia.

 3. Dodatkową funkcją Marketplace dostępną dla Przedsiębiorców (Producentów) jest możliwość zakupu licencji uprawniającej do produkcji wybranych Systemów Meblowych oferowanych przez Administratora, celem ich samodzielnego oferowania Kupującym za pośrednictwem Marketplace. Producent samodzielnie wycenia, produkuje i oferuje te Systemy Meblowe za pośrednictwem Marketplace.
 4. Przedsiębiorcy, którzy zapomnieli/utracili hasło ustalane podczas rejestracji, mają możliwość skorzystania z opcji „Przypomnij hasło”, dzięki czemu na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji zostanie wysłany e-mail z linkiem resetującym hasło.
 5. Szczegółowe warunki licencji, o której mowa w ust. 3 powyżej, reguluje odrębna umowa licencyjna zawierana indywidualnie przez Administratora i Przedsiębiorcę (Producenta).
 6. Przedsiębiorca za pośrednictwem Konta ma możliwość zaprezentowania Kupującym sprzedawanych produktów (Sklepy, Hurtownicy, Dystrybutorzy, Importerzy, Producenci) lub usług (Projektanci, Architekci, Monterzy).

I. ZAMIESZCZANIE OFERT W SERWISIE

 1. Przedsiębiorca, który przeszedł pomyślnie proces rejestracji i zaakceptował Regulamin, ma możliwość dodania swoich Ofert w Marketplace, przypisania ich do odpowiednich kategorii oraz uzupełnienia innych wymaganych dla nich informacji, w tym w szczególności terytorium, na którym świadczą usługi.
 2. Każda z Ofert umieszczanych w Marketplace może zostać zweryfikowana przez Administratora. Administrator zastrzega sobie również prawo do kontroli jakości oferowanych towarów i usług oraz przestrzegania Regulaminu.
 3. Administrator ma możliwość moderacji opisu Oferty oraz „zamrażania” Oferty do momentu zmiany jej treści przez Przedsiębiorcę. Zmiany wprowadzone przez Administratora musza zostać zatwierdzone przez Przedsiębiorcę przed publikacją. Nie dotyczy to drobnych korekt wynikających z zasad ortografii, gramatyki i interpunkcji, jeśli opis Oferty zawierał błędy w tym zakresie.
 4. Jeżeli dodana Oferta narusza w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa albo jeśli zaistniało podejrzenie, że może prowadzić do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Przedsiębiorców i Kupujących w ramach Marketplace, Administrator wyśle do Przedsiębiorcy wiadomość o zaistniałym naruszeniu z informacją o natychmiastowym zamrożeniu Oferty i prośbą o usunięcie naruszenia.
 5. Za pośrednictwem Marketplace, Przedsiębiorca będący Monterem, Architektem lub Projektantem może umożliwić Kupującemu zakup usługi wraz z wyznaczeniem konkretnego terminu spotkania w celu jej omówienia lub wykonania.
 6. Administrator nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Przedsiębiorcą a Kupującym. Za prawidłowe wykonanie umowy w całości odpowiada Przedsiębiorca.
 7. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zamieszczenia na swoim Koncie własnych zasad sprzedaży lub świadczenia usług, obejmujących sposób rozpatrywania reklamacji i możliwość lub zasady odstąpienia od umowy, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
§5. CENY I PŁATNOŚCI
 1. Cena za poszczególne usługi lub produkty wskazane w Ofercie nie może być wyższa od cen oferowanych w przypadku zakupu bezpośrednio u Przedsiębiorcy.
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do podania w Marketplace ceny netto, ustalonej za:
  • sztukę produktu lub usługi,
  • ceny za mkw w przypadku usług projektowych,
  • % wartości zakupionych mebli w przypadku usługi montażu/wniesienia mebli,
  • ceny za godzinę pracy.
 3. W przypadku Kupujących będących przedsiębiorcami lub żądania przez Kupującego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wystawienia faktury VAT, Przedsiębiorca jest zobowiązany do jej wystawienia i przesłania lub przekazania Kupującemu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Za każdą sprzedaną za pośrednictwem Marketplace usługę, Administrator pobiera od Przedsiębiorcy prowizję w kwocie wynoszącej 15% ceny zapłaconej przez Kupującego.
 5. Realizacja płatności przez Kupujących odbywa się za pośrednictwem platformy:
  • DotPay, udostępnionej przez Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000700791, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 zł (wpłaconym w całości) lub
  • PayPal, dostępnej pod adresem www.paypal.com., wykorzystywanej przez spółkę PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu lub
  • Przelewy24, udostępnionej przez PayPro SA, z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł lub
  • Przelewu Bankowego,
§6. REKLAMACJE
 1. W przypadku, gdy Przedsiębiorca uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Przedsiębiorca w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach tak, aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: ul. Fabryczna 2/3.6, 20-301 Lublin lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: marketplace@mebway.pl. lub marketplace@mebway.com.
 3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Przedsiębiorcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Przedsiębiorca zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.
§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.
§8. LICENCJA
 1. Przedsiębiorca umieszczając w Marketplace wszelkiego rodzaju utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880), (w szczególności zdjęcia lub grafiki) oraz Opinie, Komentarze czy opisy Ofert, a także inne teksty (zw. łącznie „treściami”) – udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie i rozporządzanie nimi w części lub w całości, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Administratora, rozpowszechniania oraz promocji Serwisu, w tym opracowywania na ich podstawie utworów zależnych. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub treści - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. W przypadku skierowania przez osoby lub podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do utworów lub treści, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Przedsiębiorca, który wprowadził te treści do Marketplace, zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie, które zwolni Administratora od odpowiedzialności w tym zakresie, a także, po wezwaniu ze strony Administratora zwróci Administratorowi wszelkie koszty jakie ten poniósł w związku z roszczeniami osób trzecich. Jeśli w związku z opisaną w zdaniu poprzednim sytuacją przeciwko Administratorowi zostanie wszczęte postępowanie przed organem państwowym, Przedsiębiorca jest zobowiązany wstąpić do tego postępowania i zwrócić Administratorowi poniesione w związku z nim koszty, w tym także poniesione koszty pomocy prawnej.
§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator jest Administratorem Danych Osobowych zarejestrowanych Przedsiębiorców, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy lub podjęcie działań na żądanie Przedsiębiorców przed zawarciem umowy. Ponadto Przedsiębiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Administrator jest Podmiotem przetwarzającym dane Kupujących w zakresie umów zawieranych za pośrednictwem Marketplace z Przedsiębiorcami. W takim wypadku Administratorem Danych Osobowych jest każdorazowo Przedsiębiorca będący autorem Oferty.
 3. Przedsiębiorca jako Administrator Danych Osobowych Kupujących powierza Administratorowi do przetwarzania ich dane osobowe.
 4. Administrator oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach w nim określonych. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres.
 5. Administrator oświadcza, że przy przetwarzaniu danych osobowych będzie stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
 6. Przedsiębiorca wyraża zgodę na przekazywanie danych Kupujących do przetwarzania podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Administrator oświadcza, że podmioty przetwarzające dane w jego imieniu zostaną zobowiązane do zachowania danych w tajemnicy i zapewnią odpowiedni standard ochrony danych.
 7. W razie stwierdzenia naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, Administrator zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia takiej informacji, przekazać informację o naruszeniu Przedsiębiorcy z uwzględnieniem przepisów art. 33 RODO.
 8. W trakcie obowiązywania Umowy, Przedsiębiorca i Administrator zobowiązują się ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację niniejszej Umowy.
 9. Administrator ma obowiązek pomagać Przedsiębiorcy jako administratorowi danych osobowych w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania Użytkowników w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 10. Po rozwiązaniu Umowy, Administrator zobowiązany jest usunąć przetwarzane dane Kupujących, którzy nie posiadają Konta i którzy skorzystali jedynie z Ofert danego Przedsiębiorcy (nie zawarli odrębnej umowy z Administratorem lub innym Przedsiębiorcą).
 11. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
§ 10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Przedsiębiorców sprzeczne z Regulaminem oraz za niedopełnienie przez nich obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Przedsiębiorców lub Kupujących nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Przedsiębiorców, wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Marketplace spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. W sytuacji zawarcia umów sprzedaży lub usług skierowanych czy też świadczonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, prawem właściwym dla zawartej umowy jest prawo polskie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie internetowej Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 5 dniach od ich ogłoszenia. Przedsiębiorca może odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem Umowy z dniem wejścia w życie jego nowych zapisów.
 4. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Przedsiębiorców przed wprowadzeniem zmian.
 5. Wszelkie spory między Administratorem a Przedsiębiorcami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 6. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) oraz inne właściwe.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 04 czerwca 2019.